Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Antropoloji, Arkeoloji, Ekonomi, Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk, Vatandaşlık ve İnsan Hakları konularını içine alan, sosyal ve fiziki çevreyle etkileşimi geçmişten günümüze inceleyen bireyin toplumsal kimliğini kazanmasında yardımcı olan disiplinlerin bütünüdür.
Öğrenci merkezli dersimiz; etkinliklerle zenginleştirilerek elde ettiği bilgileri, yaşama geçirmeyi temel alır.

Bu anlayış doğrultusunda Sosyal Bilgiler dersi,

- Atatürk ilke ve İnkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlar.
- Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder.
- Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir.
- Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar.
- Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir.
- Millî kimliği merkez alarak evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir.
- Öğrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini, sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarını destekler.
- Öğrencilere verilen ödev ve projeler günlük hayatla ilişkilendirilmektedir. Sosyal Bilgiler dersi harita, film, fotoğraf, sunular ve internet gibi teknoloji araçları kullanılarak işlenmektedir. Küresel bağlantılar dikkate alınarak konuların işlenişinde yakından uzağa ilkesi izlenmektedir.
- Haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireylerin yetişmesini sağlar.
Atatürk

Ansolon